Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat.

Wie neemt op school de beslissingen?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode, huiswerk, of de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school…. Bijna teveel om op te noemen….

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding opschool. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.

Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met deondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit.

Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van wat er speelt. De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.

De medezeggenschapsraad heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden:

  • Informatierecht
  • Recht op overleg
  • Initiatiefrecht
  • Instemmingsrecht
  • Adviesrecht

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden.

In schooljaar 2017/2018 zullen dat voor De Klipper zijn:

Voorzitter                                    Peter Verhage (ouder)
Secretaris Ellen Brouwer (leerkracht)
Algemeen lid Marloes Hersbach-Haar (leerkracht)
Algemeen lid Gonny Schot (ouder)

 U kunt de MR persoonlijk benaderen of via onderstaand mailadres.

mr.swsdeklipper@aves.nl